Vi är ett Great Place to Work!

Varje år utvärderar Great Place to Work Sverige organisationer för att ge dem ett mått på arbetskultur och sin insats som arbetsgivare. I undersökningen så bedöms verksamheter på trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap.

Vad innebär det att vara ett Great Place to Work?

Great Place to Work-modellen bygger på definitionen av en utmärkt arbetsplats som – en arbetsplats där medarbetarna litar på dem de arbetar för, är stolta över det de gör och trivs med de människor de arbetar med .

Medarbetarundersökningen (Trust Index) bygger på 61 påståenden fördelade inom fem dimensioner. För varje dimension skapas ett index (genomsnittsvärde) för att få bild av relativa styrkor och utvecklingsområden.

Trovärdighet

Mäter till vilken grad medarbetarna uppfattar ledningens trovärdighet genom att bedöma hur ledningen kommunicerar, deras kompetens och hur konsekvent de arbetar mot visionen.

Respekt

Mäter till vilken grad medarbetarna känner att de är respekterade av ledningen, genom att bedöma vilket stöd de får, hur samverkan mellan ledningen och medarbetarna fungerar samt hur ledningen agerar för att visa omsorg för sina medarbetare.

Rättvisa

Mäter till vilken grad som medarbetarna känner att de är likvärdigt behandlade av ledningen, att ledningen är objektiv samt om medarbetarna upplever att de blir rättvist behandlade på arbetsplatsen.

Stolthet

Mäter medarbetarnas känsla av stolthet i arbetet genom att bedöma deras uppfattning om det egna arbetet, arbetslaget och organisationen.

Kamratskap

Mäter medarbetarnas upplevelse av kamratskap på arbetsplatsen genom att bedöma graden av förtrolighet, gemenskap och vänlighet på arbetsplatsen

Resultat per dimension jämfört med benchmarks.

Resultat per dimension jämfört med benchmarks.

Välkommen till Netgain!

Netgain Campus

Netgain Campus

Vill du sätta dina teoretiska kunskaper på prov? Vi erbjuder både praktikplatser och studentanställningar, med mål om anställning efter examen.

Läs mer