GRC/IRM i ServiceNow

Information Risk Management (IRM) och Governance, Risk, and Compliance (GRC) är två närliggande begrepp inom riskhantering och efterlevnad, men de fokuserar på olika aspekter av verksamheten.

Governance, Risk & Compliance och Information Risk Management

Information Risk Management (IRM) och Governance, Risk, and Compliance (GRC) är två närliggande begrepp inom riskhantering och efterlevnad, men de fokuserar på olika aspekter av verksamheten.

IRM (Information Risk Management) handlar om att hantera risker som är relaterade till informationssäkerhet och dataskydd. Det innebär att identifiera och bedöma potentiella hot och sårbarheter som kan påverka organisationens informationsresurser. Målet med IRM är att minimera riskerna och skydda organisationens informationstillgångar genom att implementera lämpliga säkerhetsåtgärder och kontroller. IRM inkluderar vanligtvis aktiviteter som riskbedömning, sårbarhetsanalys, säkerhetsstrategi, incidenthantering och kontinuerlig övervakning av informationsmiljön.

Optimera risk och regelefterlevnad med ServiceNow

GRC (Governance, Risk & Compliance) handlar om att säkerställa att företaget följer relevanta lagar, regler, standarder och interna policys. Det handlar också om att etablera och upprätthålla en sund affärsgovernance genom att hantera risker och säkerställa efterlevnad av externa och interna krav. GRC-ramverket syftar till att identifiera och hantera risker i hela organisationen, inklusive finansiella risker, juridiska risker, operativa risker och regelefterlevnadsrisker. Det innebär att etablera kontroller, rutiner och rapporteringsmekanismer för att säkerställa att organisationen uppfyller lagar och regler och upprätthåller god affärsetik.

GRC/IRM i ServiceNow – Så funkar det

Indentifiera risker i realtid

Kontinuerlig och automatiserad övervakning av risk och regelefterlevnad ger dig realtidsöversikt över kritiska sårbarheter och hjälper dig att identifiera och bedöma potentiella affärskritiska risker.

Minska risken för fel

Öka synligheten med effektiva, automatiserade och tvärfunktionella arbetsflöden som förenklar och stärker beslutsprocesserna inom hela organisationen och minskar risken för fel.

Minska kostnader

Optimera resurser och kostnader kring internrevisioner. Ta bort upprepade uppgifter och tester som förekommer i silos. Möjliggör standardiserade och kostnadseffektiva processer tvärfunktionellt.

Skala i takt med tillväxt

Gör ditt riskhanteringsprogram fullt skalbart och uppfyll regelefterlevnadskraven mer effektivt genom att dra nytta av de färdiga komponenterna för ServiceNow IRM.

Dela information

Dela effektivt de insikter som krävs för att skydda kunder, anställda, produkter och tjänster med dynamiska dashboards med information i realtid.

Samla din regelefterlevnad

Hantera kontroller över flera reglerande myndigheter och ramverk, såsom (J) SOX, HIPAA, GDPR, PCI och ISO/IEC 27001, SSAE16, ISAE3402 etc.

Fördelar med ServiceNow IRM

  • Helhetsperspektiv på riskidentifiering och åtgärdscykler
  • Hantera risker på alla nivåer i din organisation
  • Få fullständig översyn och realtidsinformation för risker
  • Fatta välgrundade beslut på verkställande nivå baserat på aktuell riskinformation
  • Skapa en riskmedveten kultur inom organisationen

Mer om ServiceNow

Personalsäkerthet i ServiceNow

Netgains digitala lösning för svenska organisationer med krav på personalsäkerhet.

ITBM ServiceNow

Med ITBM-modulerna i ServiceNow får du ett verktyg som samlar och optimerar all data för att öka affärsnyttan

CMDB i ServiceNow

CMDB är ett centralt, virtuellt förråd för att lagra, hantera och underhålla relationen mellan företagets konfigurationsuppgifter